New Publications New Publications

最小化 最大化

1. Hongliang Liu, Xueli Liu, Jingxin Meng, Pengchao Zhang, Gao Yang, Bin Su, Kang Sun, Li Chen, Dong Han, Shutao Wang*, Lei Jiang, Adv. Mater. 201325, 922-928.

2. Hongliang Liu, Yingying Li, Kang Sun, Junbing Fan, Pengchao Zhang, Jingxin Meng, Shutao Wang*, and Lei Jiang, J. Am. Chem. Soc.2013135, 7603–7609.

3. Li-Ping Xu, Jing Zhao, Bin Su, Xueli Liu, Jitao Peng, Yibiao Liu, Hongliang Liu, Yongqiang Wen, Xueji Zhang, Shutao Wang*Adv. Mater. 201325, 606-611.

4. Pengchao Zhang, Li Chen, Tailin Xu, Hongliang Liu, Xueli Liu, Jingxin Meng, Gao Yang, Lei Jiang, Shutao Wang*, Adv. Mater. 2013, 25, 3566–3570

5. Juan Jin, Yongzheng Xing, Yanli Xi, Xueli Liu, Tao Zhou, Xinxin Ma, Zhongqiang Yang, Shutao Wang*, Dongsheng Liu*, Adv. Mater. 2013, accepted, 10.1002/adma.201301175.