Ph.D. Students Ph.D. Students

最小化 最大化

2010 Grade

         

            Qing Ha                                Xuefei Gao

 2011 Grade

                        

          Gao Yang                                 Juan Jin                                      Xueli Liu

2012 Grade

                         

    Pengchao Zhang                           Yue Cai                                      Guannan Li 

2013 Grade

                  

         Yingying Li                                    Yibiao Liu                                Shuqi Wang