Master Students Master Students

最小化 最大化

2011 Grade

                               

      Jitao Peng                                 Yanling Sun                               Xiuwen Wu

2012 Grade

                           

    Feilong Zhang                             Qihang Lu                                   Yuwei Hao

                    

  Yanhua Chao                                     Yanxia Chen                                  Lu Wei

        

  Yongyang Song   

2013 Grade

          

         Luying Wang                                          Bing Dai