Graduate Students Graduate Students

最小化 最大化

2008

        

    Zhongxin Xue                  Jie Ju                      Kan Li

2009

           

       Xueli Liu           Huacheng Zhang               Yahong Zhou

2010

    

       Yue Cai             Pengchao Zhang

2011

           

Zhichao Dong               Yuchen Wu                Xiaonan Kan

2012                         

     

      Kai Xiao                         Ming Du