Graduates Graduates

最小化 最大化

 

           

     Jinyang Zhao          Yuanchao Lv           Zhenhua Gao

 

                                        

      Kang Wang          Manman Chu          Yingying Liu              Fafeng Xu                      

 

              

   Zhonghao Zhou         Yuxiang Du                 Ji Tang                 Chan Qiao            Xiaolong Liu

 

           

   Wenjie Chen              Yue Hou                Xiuqin Zhan            Yuqing Fan                Chen Li 

                    

    Yuan Liu(BNU)      Yinan Yao(BNU)