Former Members Former Members

最小化 最大化

Former members

 Graduate Students           Current Position

Cong Wei

Wei Zhang

Yanhui Wei

Yongjun Li                       Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

Wei Yao                          Assistant Professor,  Nanjing Tech University

Jian Ye                            Patent Examination Cooperation Tianjin Center of The Patent Office

Qiuhong Cui                    Assistant Professor,  Beijing Jiaotong University

Chuang Zhang                Postdoc, University of Utah

Jianmin Gu                      Assistant Professor,  Yanshan University

Qing Li                            Assistant Professor, Hebei University of Science and Technology

Jianyao Zheng               Postdoc. Trinity College Dublin Ireland                    

Jidong Jiang                  Researcher,  Tsinghua University

    

Short-term Visitor

Dr. Si-yun Liu

Dr. Rui Hao